تحصیل در ترکیه | وضعیت حضور و غیاب داوطلبان کنکور ترکیه در تبریز