تحصیل در ترکیه | لیست داوطلبانی که دانشگاه های ترکیه را در سال 19-2018 جهت آزمون انتخاب کرده اند.