با توجه به نامه شورای آموزش عالی به موسسات آموزش عالی مبنی بر اینکه آزمون های آنلاین جهت پذیرش دانشجوی بین المللی مناسب تشخیص داده نمی شود ، دانشگاه آنکارا تصمیم به لغو برگزاری آزمون آنلاین گرفت.

برنامه برگزاری آزمون حضوری دانشگاه آنکارا در اسرع وقت در سایت رسمی مربوط به دانشگاه اعلام خواهد شد.

همچنین مطابف با تصمیم دانشگاه ، بازپرداخت هزینه های ثبت نام آزمون آنلاین یوس 2022  انجام خواهد شد.