بر اساس ماده f/14 قانون 6287 مندرج در روزنامه رسمی شماره 28261 مورخه 01.04.2012 ، دانشگاههایی که قصد پذیرش دانشجویان خارجی را دارند با اخذ مجوز از شورای آموزش عالی کشور ترکیه قادر به پذیرش دانشجویان خارجی تبار می باشند. بر این اساس دانشجویان خارجی تبار که قصد مراجعه و ادامه تحصیل در دانشگاههای کشور ترکیه را دارند باید دارای یکی از شرایط زیر باشند:

A) با شرط فراغت از تحصیل در دوره آموزش متوسطه و یا تحصیل در سال آخر مقطع تحصیلی دبیرستان :

1) خارجی تبار بودن داوطلب

2) افرادی که به واسطه تولد در کشور ترکیه به تابعیت این کشور در آمده و سپس با اخذ مجوز از وزارت کشو ترکیه از تابعیت این کشور خارج شده اند و فرزندان ایشان که اسامی آنان در مجوز مذکور درج شده و هنوز به سن قانونی (18 سال تمام ) نرسیده اند ، بر اساس قانون اعطای تابعیت کشور ترکیه مبنی بر استفاده از حقوق ناشی از موارد مذکور، قادر به ابراز شرایط ذکر شده باشند.(بر اساس ماده 7 قانون 5901 از قوانین اعطای تابعیت کشور ترکیه ، اشخاصی که در خارج کشور ترکیه و یا در داخل کشور ترکیه و به واسطه ازدواج والدین ترک تبار(پدر یا مادر ترک تبار) متولد می گردند تبعه این کشور محسوب می شوند. لذا بر این اساس داوطلبانی كه قصد مراجعه به دانشگاه های كشور تركیه و اخذ پذیرش از طریق استفاده از ظرفیت تخصیص یافته به دانشجویان خارجی تبار را دارند پیشنهاد می گردد قوانین مربوط به اعطای تابعیت این كشور را بطور كامل بررسی نمایند.

3) افراد خارجی تباری كه بواسطه ی مراجعه و احراز شرایط مندرج در قانون اعطای تابعیت كشور تركیه به تابعیت این كشور در آمده و دارای تابعیت دوگانه می باشند.

4)

الف) دانش آموزان ترك تباری كه قبل از تاریخ 01/02/2013 سه سال آخر تحصیلات دوره متوسطه ی (دبیرستان) خود را در كشورهای دیگر ( به غیر از قبرس شمالی ) به اتمام رسانده و قصد استفاده از ظرفیت تخصیص یافته به دانشجویان خارجی تبار را دارند . ( دانش آموزانی كه تحصیلات دوره ی دبیرستان خود را در خارج از كشور تركیه (به غیر از قبرس شمالی) و در یكی از مدارس ترك زبانی كه با اخذ مجوز از وزارت آموزش و پرورش كشور تركیه به فعالیت خود ادامه می دهند نیز مشمول این بند می باشند)

ب) داوطلبانی كه پس از تاریخ 01/02/2013 شروع به تحصیل در مقطع تحصیلی متوسطه در خارج از كشور تركیه (به غیر از قبرس شمالی) نموده و دوره ی آموزش متوسطه ی (دوره ی دبیرستان) خود را در كشوری بیگانه (به غیر از قبرس شمالی) به اتمام رسانده (دانش آموزانی كه تحصیلات دوره ی دبیرستان خود را در خارج از كشور تركیه (به غیر از قبرس شمالی) و در یكی از مدارس ترك زبانی كه با اخذ مجوز از وزارت آموزش و پرورش كشور تركیه به فعالیت خود ادامه می دهند نیز مشمول این بند می باشند ) و قصد استفاده از ظرفیت تخصیص یافته به دانشجویان خارجی تبار را دارند.

5) افرادی كه تبعه كشور قبرس شمالی بوده و یا افرادی كه مقیم كشور قبرس شمالی بوده و تحصیلات دوره ی متوسطه خود را در این كشور به اتمام رسانده و دارای كارنامه ی شركت در آزمون GCEAL می باشند و نیز افرادی كه در سال های مابین 2005 الی 2010 میلادی در كالج و یا دبیرستان های كشورهایی به غیر از تركیه و قبرس شمالی ثبت نام نموده و با اتمام تحصیلات خود در این مراكز و شركت در آزمون GCEAL دارای كارنامه شركت در این آزمون بوده و یا نایل به اخذ این كارنامه خواهند شد.

افرادی كه مشمول یكی از شرایط زیر می باشند قادر به مراجعه به دانشگاه ها و موسسات آزموش عالی كشور تركیه و استفاده از سهمیه تخصیص یافته به دانشجویان خارجی تبار نمی باشند.

B) داوطلبانی كه:

1) ترك تبار بوده و تحصیلات دوره ی متوسطه ی (دبیرستان) خود را در كشور تركیه و یا قبرس شمالی به اتمام رسانده اند.

2) تبعه ی كشور قبرس شمالی می باشند. ( به غیر از داوطلبانی كه تحصیلات دوره ی متوسطه (دبیرستان) خود را در دبیرستان های قبرس شمالی به اتمام رسانده و دارای كارنامه ی آزمون GCEAL می باشند و نیز داوطلبانی كه در سال های بین 2005 الی 2010 میلادی در كالج و یا دبیرستان های كشورهایی به غیر از تركیه و قبرس ثبت نام نموده و با اتمام تحصیلات خود دارای كارنامه آزمون GCEAL بوده و یا موفق به اخذ كارنامه مذكور خواهند شد).

3) بر اساس ماده 2 بند الف موارد فوق الذكر اولین تابعیت تعلق یافته به ایشان، تابعیت كشور تركیه بواسطه تولد در كشور تركیه و یا خارج از این كشور و از طریق نسبت با والدین ترك تبار (پدر یا مادر ترك تبار) می باشد ( به غیر از افرادی كه حائز شرایط مندرج در ماده 2 بند الف می باشند).

4) دارای تابعیت دوگانه بوده و یكی از تابعیت های تعلق یافته به ایشان تابعیت كشور قبرس شمالی می باشد (افرادی كه تحصیلات دوره ی متوسط (دبیرستان) خود را در دبیرستان های كشور قبرس شمالی به اتمام رسانده و دارای كارنامه GCEAL بوده و نیز افرادی كه در سال های ، بین 2005 الی 2010 میلادی در كالج و یا دبیرستان های كشورهایی به غیر از تركیه و یا قبرس شمالی ثبت نام نموده و با اتمام تحصیلات خود دارای كارنامه آزمون GCEAL بوده و یا موفق به اخذ كارنامه ی مذكور خواهند شد مشمول این بند نمی باشند).

لطفاً جهت اطلاع از وضعیت داوطلبی و تطبیق و یا عدم تطبیق شرایط خود جهت برخورداری از شرایط داوطلبان خارجی تبار و بهره مندی از ظرفیت تخصیص یافته در دانشگاه های كشور تركیه به این دسته از داوطلبان با مشاورین آكادمی تماس حاصل فرمایید.