وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم

 

مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

رتبه بندی بین المللی دانشگاههای ترکیه

 

سازمان آموزش عالی ترکیه (yök)

 

سازمان سنجش ترکیه (ösym)

 

موسسه آموزشی puzaeğitim در ترکیه

 

واحد نظام وظیفه وزارت علوم

 

سامانه نشا 

 

سامانه تسهیلات ارزی وزارت بهداشت