با تماس با شماره های زیرمی توان در موضوعات مربوطه یاری گرفت:

آتش نشانی : 110

تماس با پلیس راهنمایی و رانندگی : 154

اتفاقات برق : 186

فوریتهای ژاندارمری : 156

شهرداری و دایره رفع سدمعابر : 153

اعلام آتش سوزی در مناطق جنگلی : 177

راهنمای تلفن : 118

اتفاقات آب - دریافت قبض آب : 185

اورژانس : 112

فوریتهای پلیس : 155

اتفاقات گاز : 187

تماس با پزشک : 113

رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان : 175

مشاوره ی سلامت : 184

تماس با گارد ساحلی : 158