نتایج نهایی سال 2017 

نتایج نهایی سال 2016

نتایج نهایی سال 2015

نتایج نهایی سال 2014

نتایج نهایی سال 2013

نتایج نهایی سال 2012

نتایج آزمون YÖS سال 2011

نتایج آزمون YÖS سال 2010

نتایج آزمون YÖS سال 2009

نتایج آزمون YÖS سال 2008