جهت مشاهده لیست دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده لیست جدید 18-2017 اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده لیست جدید 19-2018 اینجا کلیک کنید.