جهت مشاهده لیست جدید 20-2019 اینجا کلیک کنید.

::  لیست دانشگاه های ترکیه مورد تایید وزارت بهداشت ۲۰۲۱ - ۲۰۲۰

۱. Ankara University
۲. Ataturk university
۳. Ege university
۴. Hacettepe university
۵. Istanbul University
۶. Koc University
۷. Suleyman Demirel University فقط دندانپزشکی
۸. Gazi University فقط دندانپزشکی
۹. Izmir Katip Celebi University فقط دندانپزشکی