::  لیست دانشگاه های ترکیه مورد تایید وزارت بهداشت 2021- 2022

 دانشگاه آنکارا ( Ankara University)
 دانشگاه آتاترک ارزروم ( Ataturk university)

 دانشگاه اگه ازمیر (Ege university)

 دانشگاه حاجت تپه ( Hacettepe university)

 دکوز ایلول (Dokuz Eylül University)

 دانشگاه استانبول (Istanbul University)

 دانشگاه خصوصی کوچ ( Koc University)

 دانشگاه قاضی ( Gazi University )

 دانشگاه کاتب چلبی ازمیر( Izmir Katip Celebi University )

 دانشگاه خصوصی باهچه شهیر (Bahçeşehir University)

دانشگاه خصوصی باشکنت (Başkent University)

 دانشگاه خصوصی یدی تپه (Yeditepe University)

 دانشگاه مارمارا (Marmara University)

 دانشگاه ۱۹ مایس(Ondokuz Mayis University)

 دانشگاه خصوصی آجی بادام (Acıbadem University)